Maatregelen voor gemeenten

  • Om goede en voldoende huisvesting voor arbeidsmigranten te realiseren moeten gemeenten:
  • De registratie van arbeidsmigranten verbeteren. Dit kan door arbeidsmigranten binnen de woonverordening te verplichten om zich direct na aankomst in Nederland met een Nederlands woonadres bij de gemeente te registreren.
  • Het vraagstuk van huisvesting voor arbeidsmigranten actief meenemen in hun woonvisie, bestemmingsplannen, afspraken met woningcorporaties en huisvestingsverordeningen.
  • Vóór de goedkeuring van nieuwe bedrijfsactiviteiten kijken of huisvesting voor arbeidsmigranten nodig is en kan worden gerealiseerd.
  • Omwonenden in een vroeg stadium betrekken bij de totstandkoming van nieuwe huisvestingslocaties.
  • Vóór de goedkeuring van bouwplannen met huisvesters een convenant opstellen waarin afspraken worden gemaakt over de maximumgrootte, het maximumaantal mensen per woning, short stay huisvesting, beheer en het ‘vrijspelen’ van reguliere woningen.

Keurmerk aanscherpen

Om de kwaliteit van huisvesting te borgen moet het bestaande keurmerk van de Stichting Normering Flexwonen (SNF) worden aangescherpt. In het keurmerk moet een norm komen voor de maximumhuurprijs. Ook moeten duidelijke regels worden opgenomen voor het uitdelen van boetes. Het SNF moet naast aangekondigde inspecties ook onaangekondigde controles uitvoeren.

Visual arbeidsmigratie over huisvesting
Illustratie: Gitta de Zwart

Verbod op dubbelrol

Om de positie van arbeidsmigranten te verbeteren en de kans op melding van onfatsoenlijke huisvesting te vergroten is het ten slotte essentieel dat er een verbod komt op de dubbelrol van werkgever/uitzendbureau en huisbaas.

Wil je meer lezen?

Download de publicatie ‘Migratie die werkt’. In sectie 4.6.1 vind je onze aanbevelingen voor een goed huisvestingsbeleid voor arbeidsmigranten.

Project arbeidsmigratie

Deze visual is onderdeel van het project arbeidsmigratie. Op de projectpagina vind je alle visuals en meer informatie over het project.