Conclusies van conferentie 'Energietransitie voor gemeenten'

Van gas af

  1. Er is meer aandacht nodig voor lagetemperatuurwarmtenetten als optie voor de verwarming van gebouwen. Dat vraagt om meer experimenteerruimte.
  2. De manier waarop een wijk van duurzame warmte wordt voorzien moet al aan het begin van de energietransitie worden gekozen. Grijp de momenten waarop er toch al iets moet gebeuren, zoals het einde van de levensduur van gasleidingen, aan voor de transitie. Betrek burgers bij de keuzes en ga aan de slag.
  3. Sluit lokale akkoorden met alle betrokkenen, waaronder de energie- en warmteleveranciers.
  4. Investeer in kennisopbouw in de installatie- en bouwsector en bij andere partners in de energietransitie.

Lees het verslag van de deelsessie over alternatieven voor aardgas, inclusief de presentaties van Maya van der Steenhoven en Jarno van Westreenen.

Lokale duurzame energie

1. Zoek in je gemeente samenwerking met burgergroepen en coöperaties voor duurzame energieopwekking, en zorg dat ze voldoen aan voorwaarden op het vlak van democratisering, openheid en economische participatie door omwonenden.

2. Stop gemeentelijk geld voor de energietransitie in het proces, als ‘smeerolie’, en niet in concrete maatregelen. (Anders is het geld snel op.) Ondersteun coöperaties financieel bij de eerste stappen. Help projecten voor duurzame energie om op te schalen.

3. Deel duurzame energieprojecten op in fasen die passen binnen een langetermijnvisie. Schets die langetermijnvisie samen met coöperaties en burgers. Sluit aan bij regionale plannen.

Klik hier voor het verslag van de deelsessie over lokale duurzame energie, inclusief de presentatie van Thijs de la Court.

Ontzorgen en nivelleren

1. Bewoners willen wel meedoen aan de energietransitie, maar ze hebben daarvoor antwoord nodig op de volgende vragen: hoe, wanneer en hoe duur?

2. Stel als gemeente een routekaart op die aangeeft wanneer de levering van aardgas of hogetemperatuurwarmte stopt in een wijk of buurt. Dat schept duidelijkheid en wenkend perspectief, alsmede vraag naar en een markt voor alternatieve verwarmingsopties.

3. Gemeenten moeten bewonersinitiatieven langdurig ondersteunen, organisatorisch en zo nodig ook financieel. Maak nieuwe vormen van financiering van de energietransitie mogelijk, zoals gebouwgebonden financiering.

4. Verleid bewoners en andere spelers in de energietransitie. Maak het leuk.

Klik hier voor het verslag van de deelsessie over ontzorgen en nivelleren, inclusief de presentaties van Jaap van Leeuwen en Patrick Kaashoek.

Uitstootvrije mobiliteit

1. Stuur op ruimte: laat de auto ruimte inleveren voor lopen, fiets en openbaar vervoer. Bouw voor fietsers en je krijgt fietsers. Houd de auto op afstand van de voordeur.

2. Stel een gemeentelijke strategie voor elektrisch rijden op. Die moet snelle procedures voor laadpalen omvatten; eisen in aanbestedingen voor grond-, weg- en waterbouw, het gemeentelijke wagenpark en openbaar vervoer; stimulering van emissievrije stedelijke distributie.

3. Verlaag parkeernormen en maximumsnelheden.

4. Voer nulemissiezones in, waar alleen uitstootvrije voertuigen welkom zijn.

5. Voer een sterke lobby naar het Rijk voor beprijzing van autoverkeer.