De beleidsinstrumenten van de EU stellen haar in staat verregaande invloed uit te oefenen op alle emissiebronnen van broeikasgassen binnen haar grondgebied, zo toont de quickscan aan. Het gaat om 4,6 gigaton CO2-equivalenten per jaar, 9 procent van de mondiale uitstoot.

Ook een groot aantal emissiebronnen buiten haar grenzen valt binnen de invloedssfeer van de EU. De EU kan namelijk beleidsinstrumenten zoals haar handelsbeleid mobiliseren om de uitstoot van deze bronnen verregaand te verminderen. De buitenlandse bronnen die onder de extraterritoriale invloed van de EU vallen, stoten samen ten minste 4,5 gigaton CO2-equivalenten per jaar uit.

Wanneer de EU de politieke wil opbrengt om doortastend klimaatbeleid te voeren, gericht op een klimaatneutrale economie in 2050, kan het effect daarvan dus dubbel zo groot zijn als je op grond van de Europese uitstootcijfers zou verwachten. Minstens 18 procent van de mondiale uitstoot wordt sterk beïnvloed door de keuzes die de EU maakt.

Of de EU de politieke wil opbrengt om de uitstoot fors te verminderen, is mede afhankelijk van de krachtsverhoudingen in het Europees Parlement. Goed om te beseffen in het stemhokje: een stem voor het klimaat telt dubbel.

Download de Quickscan: de invloed van de Europese Unie op de uitstoot van broeikasgassen