Henk Blom: het economisch eigenbelang staat de vredesmissie in de weg

Beste Bas, 

Gefeliciteerd met je voordracht voor het lijsttrekkerschap voor GroenLinks voor de komende Europese verkiezingen.

Ik hoop dat het voor GroenLinks succesvolle verkiezingen worden, want GroenLinks kan – samen met de andere partners in de Europese Groene fractie – een belangrijke bijdrage leveren voor de toekomst van Europa en de wereld. De Europese eenwording na de tweede wereldoorlog was immers in belangrijke mate een vredesproject: nooit meer oorlog! Binnen het Europa van de EU is dat nog steeds het geval en na de eerste lidstaten zijn er nog vele bijgekomen, die zich ook de oorsprong van het Europa van na WO II bewust moeten zijn.

Helaas wordt die oorspronkelijke doelstelling te vaak ondergeschikt gemaakt aan economische belangen, terwijl de lidstaten ook vaak bedroevend verdeeld zijn in wereldomvattende problemen, omdat zij allereerst hun eigen belangen willen verdedigen.

GroenLinks zal naar mijn mening zich nog sterker moeten inzetten voor een vredesprogramma. De Wereldraad van Kerken gaat daarin voor door zich nadrukkelijk uit te spreken voor rechtvaardige vrede: vrede kan niet zonder gerechtigheid. En dat houdt ook in, dat de mensheid – de westerse mens in het bijzonder – met veel meer zorg omgaat met de aarde. Uitbuiting van de aarde, door grootschalige landbouw, mijnbouw, ontbossing, maar ook de onrechtvaardige handelspraktijken, die ten koste gaan van de minst draagkrachtigen, dient niet de vrede. GroenLinks als een Groene én Sociale partij is dus vooral een Vredespartij. Dat kan en moet meer worden uitgedragen. Aan jou, Bas, en alle andere leden en sympathisanten van GroenLinks, de opdracht om hieraan te werken.

Vrede en alle goeds!

Henk Blom, Zwolle

Niels Bosman: integreer Europese innovatie op gebied van schone technologie

Beste Bas,

Zelf onderzoek ik de transitie naar een duurzame economie in Noord-Nederland. De Green Deal NN is een voorbeeld van hoe je op regionale wijze de economie kunt verduurzamen met de nadruk op concrete resultaten en drie speerpunten: groen gas/biobased economy, elektriciteit/balancering en decentrale slimme systemen, kennisvalorisatie en internationale samenwerking. 

Wat opvalt is dat deze projecten het zonder subsidie of overheidsingrijpen het erg moeilijk hebben op het gebied van level playing field, geen goed Europees of mondiaal emissiehandelssysteem, belemmerende en tegenstrijdige wetgeving, trage en stroperige uitvoering van de wet- en regelgeving van het Rijk en geen eenvormige, integraal monitorsysteem van de resultaten en geen concrete bevindingen in de tussenevaluaties.

Het zou veel beter zijn als Europa meer integraal inzet op innovatie. Met zowel een algemeen beeld of visie op innovatie en duurzame ontwikkelingen en een praktische uitvoeringsprogramma op regionale thema's. Regionale samenwerking op een duurzame voedselstrategie, ketenbeheer, grondstoffen, hernieuwbare energie. 

Interreg, een transnationaal Europees innovatieprogramma, zou daar bijvoorbeeld veel nadrukkelijker aanwezig kunnen zijn. Niet alleen met subsidies, maar ook met duidelijke duurzame programma's, met eventueel vrijhandelszones of belastingvriendelijke regio's voor duurzame ondernemingen of maatschappelijk verantwoordelijke ondernemingen. 

Zo is Silicon Valley ook ooit ontstaan. Vanuit een kleine groep mensen (vaak nerds en hippies) met eigen innovatieve ideeën. Je zou voor onze situatie ook kunnen denken aan een Clean Tech Valley. Jan Rotmans is momenteel bezig met deze kantelbewegingen; momenteel ben ik daar zelf ook bij betrokken. Het zou mooi zijn als dit politiek brede steun zou kunnen krijgen.

Met vriendelijke groet,

Niels Bosman

John Horowitz: Europese ‘wereldburgers’ moeten vrij zijn van geweld en bespieding

Geachte heer Eickhout,

In de politieke activiteiten van GroenLinks mis ik een paar politieke initiatieven:

  1. Bij de groene en sociale agenda past mijns inziens een politieke opstelling die de landsgrenzen overschrijdt. Wij zouden ons meer als “wereldburgers” en minder als nationale vertegenwoordigers kunnen profileren. Het Europees Parlement kan dan als een voorstadium van dit uiteindelijke doel worden opgevat.
  2. GroenLinks dient mijns inziens als beleid te kiezen dat de Europese krijgsmachten hoogstens op zelfverdediging, niet op oorlogvoeren en op het veroveren van de wereldheerschappij uit zijn. Krijgsmachten dienen binnen het kader van de Verenigde Naties vredesmissies te verrichten. Oorlogvoeren hoort daar niet bij. Om die reden dient een bovengrens aan de militaire geweldsdreiging te worden aangebracht. Dat gebeurt nu vrijwel niet. Bij deze zienswijze past evenmin dat er zich kernwapens in Europa bevinden. Deze vormen bovendien een direct gevaar voor de omwonenden; denk aan de kernwapens die decennia geleden bij Palomares in Spanje terecht kwamen en daar nog steeds een gezondheidsrisico vormen. De overheid stelt zich in dezen autoritair op tegenover de uitdrukkelijke wens van de burgers en het Parlement om deze wapens te verwijderen. Een goede gelegenheid voor GroenLinks om zich als een mensvriendelijke partij te profileren!
  3. Er zijn aanwijzingen – denk aan Wikileaks en hetgeen Edward Snowden onthulde - dat de burgers door hun eigen overheden en overheidsinstanties gefopt worden ten aanzien van de bescherming van hun burgerrechten. Ook binnen Europa blijken instanties werkzaam die systematisch buiten het blikveld van de burgers actief zijn en daarmee dictatoriale structuren in stand houden. De eigen burgers worden binnen deze context als potentiële “vijanden” van de eigen regering beschouwd. Het streven naar veiligheid verkeert aldus in zijn tegendeel en bedreigt de persoonlijke vrijheid en leefsfeer van de eigen burgers.

Ik hoop dat de Europese vertegenwoordigers van GroenLinks ook deze onderwerpen aan de orde stellen. Bent u daartoe bereid?

Met vriendelijke groet,

John Horowitz

Kristian van Gansewinkel: blijft iedereen binnen boord met interne competitie?

Beste Bas,

Ik ondersteun de Europese ambities van GroenLinks. Ik zie alleen een grote ‘maar’. Namelijk: Hoe groot is de kans dat de minst concurrerende EMU-lidstaten binnen de huidige muntunie, en binnen afzienbare tijd, hun concurrentievermogen verbeteren tot een acceptabel niveau? Ik vind de kans op zijn minst kleiner dan het verkiezingsprogramma impliceert. En als het niet deze landen lukt, zijn de ambities dan nog haalbaar?

‘Ons Europa’ is ambitieus. Behoud (?) van het budget voor minder ontwikkelde regio’s en landbouw, een nieuw stabiliseringsfonds, en hogere eisen, zwaardere lasten voor bedrijven. Van de Nederlandse kiezer wordt (financiële) solidariteit gevraagd, zodat de EU als geheel beter af wordt.

En daar wringt het, denk ik, voor veel kiezers. Want hogere eisen en zwaardere lasten maken Europese producten en diensten ook duurder, niet alleen in Nederland of Duitsland, maar ook in landen die nu al moeite hebben om te concurreren. Welke ruimte (maar ook prikkel) is er voor zwakker presterende sectoren, economieën om werkelijk te hervormen? Tel daar de verlaging van externe handelsbarrières bij op, en er is reden voor pessimisme over het perspectief van deze landen, en daarmee het draagvlak voor het Europese project.

Mijn idee voor Europa is die van GroenLinks. Maar de ambities kunnen alleen worden waargemaakt als het economisch fundament ook klopt. Dus mijn vraag aan jou is: Kan een evenwichtige, concurrerende markt bereikt worden met iedereen ‘binnen boord’ (EMU)?

Vriendelijke groet,

Kristian van Gansewinkel

Werkgroep ICT & Europa: Europa heeft behoefte aan veilige clouds

Europa heeft behoefte aan veilige clouds. De PRISM affaire gaf het bewijs dat de Amerikaanse clouds niet te vertrouwen zijn. We willen dat Europa gaat investeren in alternatieven. Zowel data clouds voor bedrijven (zo blijft data afgesloten voor Amerika) als cloud toepassingen voor burgers. Bijvoorbeeld pleio.nl geeft burgers nieuwe mogelijkheden voor participatie: ze kunnen kennisbanken en netwerken opbouwen.

Zo ontstaat via communities een laagdrempelige, kennisrijkere participatiesamenleving. We hoeven niet vast te zitten aan Amerikaanse software: het kan vrij (zie prism-break.org), echter de kennis in de samenleving moet hiervoor groeien.  

Verder speelt de netneutraliteit problematiek nog enorm. In september wilde Kroes netneutraliteit helaas afzwakken.  Op initiatief van de Groene fractie heeft het Europees Parlement zich in 2012 uitgesproken vóór het wettelijk verankeren van netneutraliteit. Uit onderzoek van de telecomtoezichthouders was gebleken dat diensten vaak worden afgeknepen door providers.

GroenLinks vindt dat Europa minder de oren moet laat hangen naar de telecomproviders. We zien steeds meer deals tussen internetproviders en contentaanbieders. Europa moet zorgen dat deze deals de consument niet beperken in keuzevrijheid of in hun toegang tot informatie. Het is essentieel dat er geen misbruik van marktmacht kan worden gemaakt, en dat het publieke belang van een open internet niet wordt ondergesneeuwd. Daarom het belang van netneutraliteit wetgeving. 

Privacy is altijd al een belangrijk topic voor GroenLinks geweest en een specialisatie van Judith Sagrentini. Mede door haar politiek verandert Europa op het gebied van privacy wetgeving. Hier haar recente artikel, inclusief 3 leuke privacy promotie films. Privacy is dus echt een thema van GroenLinks tijdens onze verkiezingen. Ons nieuwe verkiezingsprogramma besteedt volop aandacht aan nieuwe wetgeving. Steeds meer verandert de techniek onze samenleving in een rijke informatie wereld. Heel belangrijk is om hier veilige grenzen in te vinden via Europese regelgeving.