Eervolle vermelding Gaia-essaywedstrijd 2023

‘Kunnen we leven in de donut?’ Met deze titel presenteerde de econoom Raworth in 2012 op de Rio+20-conferentie van de Verenigde Naties een denkraam. Daarin legde ze de fundamenten van haar economische model waarin mens, klimaat en de interactie daartussen rechtvaardig en eerlijk verdeeld zijn. Het vormde het startpunt voor een radicaal nieuwe economische visie die in 2017 beslag kreeg in de bestseller Donuteconomie.

Het boek bracht een Kuhniaanse wending teweeg binnen het economisch denken. Niet concurrentie en groei, maar juist samenwerking, solidariteit en regeneratie staan centraal in de economische visie van Raworth. Samenwerking tussen mensen onderling, maar vooral ook tussen mens en de aarde. Geen wonder dat het boek gretig aftrek vindt bij klimaatactivisten en duurzaamheidsdenkers. Maar ook innovatieve economen en economische opleidingen – die niet langer geloven in het paradigma van eeuwige groei – hebben Raworth omarmd.

A futuristic poster of a person in a swimming band that has the shape and look of a donut without sugar'.
A futuristic poster of a person in a swimming band that has the shape and look of a donut without sugar'. Gegenereerd door DALL-E.

Het succes van Donuteconomie moet wellicht ook toegeschreven worden aan de visuele vertolking van de theorie. De metafoor van een donut – naar het welbekende vettige, zoete deeggoedje – representeert de twee dominante ringen van het economische model van Raworth. De binnenring staat voor de menselijke grenzen; de basisvoorwaarden – Raworth definieert er twaalf – voor een menswaardig bestaan.

De buitenring staat garant voor de planetaire grenzen, die we met hand en tand moeten bewaken en waarvan we ons steevast moeten vergewissen. Het deeg ertussen is echter waar het om draait; dat is ons economisch systeem dat voortdurend moet balanceren tussen de planetaire grenzen en menselijke behoeften.

Het is een krachtig beeld, de twee ringen die elkaar in evenwicht moeten houden en het gapende gat in het midden dat laat zien hoe precair dat evenwicht is. Een grote hap en de ringen vallen uit elkaar. Het is bovendien een slimme manier om een complex model te reduceren tot een woord dat iedereen kent, onthoudt en lust.

Achilleshiel van de donuteconomie

Toch is die donutmetafoor tegelijk ook de achilleshiel. De metafoor is namelijk niet slechts een illustratie of vertolking van het model, maar een essentieel onderdeel van de manier waarop de economische visie die Raworth ons voorschotelt zich nestelt in ons conceptuele denken. In de studie Metaphors We Live By schetsen filosoof Johnson en taalkundige Lakoff hoe metaforen een essentiële rol spelen in onze begripsvorming en communicatie, in ons denken en handelen. Metaforen zijn veel meer dan leuke visuele vertalingen; het zijn denkbeelden die ons helpen complexe zaken te begrijpen en bespreekbaar te maken.

De donut helpt ons het complexe gedachtegoed rondom de circulaire en regeneratieve economie – met zijn simpele en aansprekende vormen – in ons geheugen te verankeren. Maar met de twee ringen doet het model dat denken ook tekort. Want is niet juist de scheiding tussen de menselijke en planetaire grenzen het grote probleem van de op groei gestoelde economie?

Nu zit daar een zacht deeg tussen, volgens Raworth een “aangename plek die de mensheid zowel een ecologisch veilige als sociaal rechtvaardige ruimte biedt" (2017, p. 48). Maar moeten we niet beseffen dat die plek niet langer veilig is? We zijn aan het zwemmen in een donutring en de lucht van onze band loopt steeds sneller leeg.

Metaforen presenteren daarnaast vaak heersende culturele ideeën en houden zo soms ook hardnekkige (denk)beelden vast. De deegklont (letterlijke vertaling van de donut) roept sterke associaties op met een Amerikaanse koffiecultuur (overigens heeft de donut waarschijnlijk Nederlandse roots). Maar welke beelden leven er omtrent de donut bij iemand uit Azië, Afrika of Zuid-Amerika? Misschien dat zij de versnapering associëren met het West-Europese neoliberale gedachtegoed, terwijl Raworth dat nu net voorbij wil denken. Het lijkt dus raadzaam een versnapering te kiezen die op de internationale menukaart kan prijken.

Naast culturele gedragingen brengen metaforen vooral ook emoties over. De dominante emotie bij de donut is die van een snelle snack: een sugar rush, iets waar je bij de laatste hap – met nog vette lippen – al spijt van hebt. Is die snelle zoete quick fix de emotie die past bij de filosofie die vraagt om juist het uitstellen van snel aankoopgedrag, het gedegen nadenken over de effecten van je handelen en het rekening houden met medemensen en de aarde?

“ Liever een koekje van zuurdesem dan die vette donut ”

Uit een recent onderzoeksrapport rondom taal & klimaat van Vlaamse onderzoekers (Fløttum en Schäfer, et al., 2022) blijkt dat er veel winst te behalen valt door op eerlijke, constructieve en niet-bevoogdende wijze te rapporteren over klimaatverandering. De onderzoekers geven aan dat vooralsnog in klimaatcommunicatie veelal utopische en dystopische beelden dominant zijn, met verlamming tot gevolg.

In plaats van zoete koek, zouden we juist meer door het zuur heen moeten leren bijten en mensen een eerlijke boodschap presenteren. Liever dus een koekje van zuurdesem dan die vette donut. Gezien de urgentie van de klimaatproblematiek, evenals de groeiende kloof tussen arm en rijk, zouden we zelfs beter in oorlogsretoriek moeten communiceren, aldus een studie uit 2016 (Flussberg et. al., 2016) waarin de onderzoekers wilden achterhalen in hoeverre er met inzet van metaforen effectiever over de ernst van klimaatverandering kon worden gesproken.

Daartoe lieten ze een deel van de proefpersonen boodschappen lezen waarin metaforen rondom ‘oorlog’ en een ‘race tegen de klok’ werden gebruikt en deels teksten zonder metaforen. De groep die onderworpen was aan de oorlogsretoriek was eerder bereid het gedrag aan te passen.

Ook filosoof Bruno Latour gebruikt in Oog in oog met Gaia (2017) de oorlogsmetafoor om de ecologische crises waarin we ons momenteel bevinden te beschrijven. We zijn op oorlogspad en het is tijd dat onder ogen te zien. In het nieuwe klimaatregime, waarin we ons momenteel bevinden, en waarin de aarde steeds meer van zich laat horen, moeten we oorlog durven voeren tegen ieder die de signalen ontkent.

Raworth lijkt met haar economische visie Latours oproep te hebben gehoord, waarbij ze nadrukkelijk probeert ecologische entiteiten een cruciale plek te geven in de buitenring van de donut. Dat is met knappe precisie gedaan en heeft zoals reeds genoemd in het economisch denken de gewenste ommekeer veroorzaakt.

Maar met de donutmetafoor geeft ze dit niet de stevigheid die haar denkraam verdient. Willen we voor haar gedachtegoed een metafoor gebruiken waar we – in de woorden van Lakoff en Johnson – ‘naar gaan leven’, dan is het wenselijk om de suikerlaag van de donut af te krabben, het zachte deeg te laten klonteren, de donut inclusief te maken en hem te ‘bewapenen’.

Donuticon

We presenteren daarom de Donuticon, een slimme emoji. Dat heeft een reden. Dit symbool, in 1998 gecreëerd door een telecommunicatiemedewerker uit Japan, is van origine een taalhulpmiddel (Blagdon, 2013). Het maakt taal visueler en uitdrukkingsrijker. Het succes van de emoji's zit vooral ook in de overdracht van emoties. Met emoji's kunnen we signalen uit face-to-face-interactie digitaal beter overbrengen en ze helpen ons voorstellingsvermogen (Dijsselbloem, 2018).

Een goed voorbeeld daarvan is de aubergine-emoji, die duidelijk een andere connotatie heeft bij vijftigers dan bij twintigers het geval is. Emoji's werden ook gebruikt door gerespecteerde nieuwsmedia als het Amerikaanse Quartz om gevoelens van Amerikaanse burgers over de economie te verbeelden (DiCamillo, 2022). Het resultaat van deze emoji-nomics: saaie, feitelijke paragrafen over banen, inflatie en prijzen werden voorafgegaan door rood aanlopende emojis of half-huilende emojis om bepaalde emoties te benoemen zonder dat deze opgeschreven dienden te worden. Dit toont de kracht en de multimodaliteit van de emoji.

Het goede nieuws is; de donut-emoji bestaat al, alleen in de vorm waarin we de donut kennen: met suiker, glazuur of een flinke laag chocolade. Voor onze Donuticon krabben we het suikerlaagje eraf en presenteren we een zuurdesemkoek met Barbapapa-contouren. Het vormloze en multimodale karakter van deze nieuwe emoji moet ons als gebruikers gaan helpen in de strijd tegen de groeieconomie. Als communicatie-instrument moet het ons helpen om – in lijn met Latours filosofie – winnaars en verliezers aan te wijzen in die groeieconomie.

Een Strava voor klimaatactie

De Donuticon is zoals aangegeven een slimme emoji: een spiegel van ons gedrag. Een eigentijds dashboard dat onze persoonlijke donuteconomie symboliseert. De emoji wordt op die manier – net als Strava – een communicatiemodel om peers, volgers en vrienden mee te nemen in deze strijd.

Volg je een vegan dieet, heb je geen vluchten gemaakt, tweedehands kleding gekocht, dan kleurt jouw eigen donut zachtroze om je een zoete beloning te geven voor je inzet. De vleesetende SUV-bezitter krijgt een koekje van eigen deeg: een donut die met zijn donkere toplaag aangeeft dat deze gebruiker de battle niet gaat winnen.

Vanzelfsprekend dwaalden bij het creatieproces van de Donuticon de gedachten af naar het 'sociaal kredietsysteem' dat de Chinese overheid al jaren ontwikkelt. Bepaald gedrag zou de sociale score van de Chinese bevolking doen dalen of stijgen, wat de regering van Xi Jinping wereldwijd op kritiek kwam te staan vanwege de inbreuk die het systeem maakt op de privacy van het individu.

Een data-driven benadering van Raworths donuteconomie zou dan ook niet heilzaam zijn en het doel voorbij schieten. We kiezen daarom voor een speelse human-centered aanpak, met subtiele triggers om mensen een duwtje in de goede richting te geven.

Trotse donuts

Het is echter niet onze bedoeling dit als een vrijblijvend spel te presenteren, het gaat hier immers om een serieuze strijd. In lijn met gedachten rondom een persoonsgebonden CO2-budget is deze Donuticon een manier om de verantwoordelijkheid bij individuen te leggen en kleur te bekennen. Niet langer is het een innerlijke strijd of je wel of niet een extra vlucht kunt veroorloven. Jouw eigen donuticonbuddy is partner in crime.

Onderzoek van TNO (2021) laat echter zien dat het draagvlak voor een persoonsgebonden CO2-budget vooralsnog matig is, al is er meer draagvlak onder mensen die al klimaatbewust gedrag (minder vlees eten, minder vliegen, douchen) vertonen. Wil de Donuticon dus ook de verliezers in deze strijd motiveren, dan is juist het spelelement cruciaal.

Onderzoek naar gamification en het ontwerpen van gedragsverandering laat zien dat het geven van beloningen en het bieden van uitdagingen belangrijk zijn om mensen te motiveren tot gewenst gedrag. De donut-emoji zal dan ook gebruikt moeten worden in internationale klimaatcommunicatie en als buddy moeten verschijnen bij het boeken van een vlucht, het kopen van een treinkaartje, online shoppen et cetera. De emoji is het niet weg te denken alter ego in onze nieuwe economie en moet uitgroeien tot een statussymbool, iets dat je op je cv en LinkedIn-kanaal met trots of lichte schaamte presenteert.

“ De grootgebruikers van onze planeet hebben uiteindelijk het kleinste koekje ”

Tot slot is de jaarlijkse Donut Day in onze ogen een geschikt meetpunt om de winnaars en verliezers in de Donuticon-omgeving in de spot- en darklights te zetten. Op dit internationale event op de eerste vrijdag van juni deelt het Leger des Heils donuts uit. Een traditie uit de Eerste Wereldoorlog, toen jonge heilssoldaten de zoetigheden uitdeelden aan soldaten.

Juist vanuit dat oorlogsverleden biedt deze dag de ideale context voor onze Donuticon battle. De gebruikers van de zachtroze Donuticons ontvangen op deze dag kudo’s; hun donut krijgt een extra zoetere toplaag. De donut van de verliezers wordt steeds een stukje kleiner. Het is een manier om de rollen om te draaien, de grootgebruikers van onze planeet en economie hebben uiteindelijk het kleinste koekje.

Teaser-banner-essaywedstrijd-Raworth

Dit essay kreeg een eervolle vermelding van de jury van de Gaia-essaywedstrijd 2023.

Bronnen