Circulair ontwerpen en urban mining

1. De stad is een materialenmagazijn. Stel voor alle gebouwen - ook bestaande - een uniform materialenpaspoort op. Zorg voor marktplaatsen voor materialen die voldoen aan open standaarden, zodat data uitwisselbaar zijn.

2. Overheden moeten bij aanbestedingen eisen stellen aan circulariteit, materiaalgebruik, volume en duurzaamheid.

3. De Rijksoverheid dient demontabel bouwen verplicht te stellen in het Bouwbesluit (straks Besluit bouwwerken leefomgeving).

4. Maak van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking een ladder voor circulaire verstedelijking, met afwegingscriteria die aan behoud en transformatie van gebouwen voorrang geven boven sloop met hergebruik van de materialen.

Lees het verslag van de workshop over circulair ontwerpen en urban mining, inclusief de presentaties van Jos de Krieger en Erik Koremans.

Milieuwinst van circulair bouwen

5. Bouw minder met cement en beton, en vaker met bijvoorbeeld hout. Deze omslag dient te beginnen bij de opleidingen voor de bouw.

6. Overheden moeten lef tonen door bij aanbestedingen sterk te sturen op een zo laag mogelijke MKI-waarde. (Hoe lager de waarde volgens de Milieu Kosten Indicator, hoe lager de milieubelasting.) Dat schept ruimte voor innovatie.

7. Ga bij financiering van bouwprojecten zoveel mogelijk uit van total cost of ownership – de totale kosten tijdens de levensduur van een bouwwerk en de waarde van de materialen bij sloop.

Lees het verslag van de workshop over de milieuwinst van circulair bouwen, inclusief de presentaties van Suzanne de Vos en Stefan van Uffelen.

Gemeentelijke instrumenten voor circulair bouwen

8. Werk aan een heldere definitie van circulair bouwen. Formuleer concrete, realistische doelstellingen.

9. Gebruik als gemeente zoveel mogelijk instrumenten om circulair bouwen aan te jagen, zoals inkopen en aanbestedengronduitgifte, de Omgevingswet en met name de nieuwe Omgevingsvisie. Maak een circulair sloopbestek tot voorwaarde voor een bouwvergunning bij sloop/nieuwbouw en benut de overige instrumenten voor circulair slopen. Bij de nadere uitwerking van de Omgevingswet dient het Rijk gemeenten meer instrumenten geven.

10. Koppel de circulaire economie aan andere opgaven. Pak bijvoorbeeld de energietransitie in de gebouwde omgeving zo circulair mogelijk aan.

11. Werk samen om van elkaar te leren. Dat is vooral van belang voor kleine gemeenten en voor kleine partijen in grote gemeenten.

12. Zorg voor een jaarlijkse rapportage over wat er gebouwd en gesloopt wordt in de gemeente, waarbij vermeld wordt hoe circulair dat gebeurt.

13. Maak gebruik van de energie en de wil om te verduurzamen die er is bij burgers en bedrijven in de stad.

Lees het verslag voor het verslag van de workshop over gemeentelijke instrumenten voor circulair bouwen, inclusief de presentaties van Jeroen van der Waal en Wim Beelen.

Klimaatakkoord: impuls voor aardgasvrije wijken?

14. Er moet snel gebouwgebonden financiering voor het energetisch en circulair verduurzamen van woningen beschikbaar komen. Gebruik daarbij de uitstekende financiële positie van Nederland.

15. Kom tot een wijkaanpak voor de overgang naar aardgasvrij wonen en betrek daarbij de burgers. Die willen vaak wel. Zet daarbij ook circulariteit op de agenda.

16. Er moet meer rijksfinanciering komen om meer gemeentelijke proeftuinen te kunnen verwezenlijken. Te veel initiatieven voor aardgasvrije wijken kunnen nu niet worden opgepakt. Schep ook meer ruimte voor pilots op het gebied van circulair bouwen en de energietransitie.

Lees het verslag voor het verslag van de workshop over aardgasvrije wijken.